Algemene voorwaarden Balans je Leefstijl

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van Balans je leefstijl, gevestigd te Haarlem, ingeschreven onder KvK-nummer 68228465 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel van Den Haag, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Balans je Leefstijl
De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Balans je leefstijl op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

www.balansjeleefstijl.nl

Deelnemers
De wederpartij van Balans je Leefstijl, die deelnemen aan een door Balans je Leefstijl verzorgde les, workshop, cursus, training, Intermittent lifestyle programma en retreat.

Artikel 2. Geldigheid en toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Balans je Leefstijl als opdrachtnemer optreedt.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Balans je Leefstijl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
2.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3. Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Balans je leeftijl is eerst gebonden als zij de opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd, dan wel is begonnen met uitvoeringshandelingen.

Artikel 4. Eigen risico en aansprakelijkheid

Het doel van het Intermittent Lifestyle programma, Balans je leefstijl workshops, cursussen, en lessen bij Balans je Leefsrtijl is het in balans brengen van lichaam en geest, en niet het genezen van aandoeningen of ziektebeelden.
4.1 Balans je Leefstijl is te allen tijde zeer betrokken bij haar cliënten en adviseert
het volgende:
* Stel vragen als je de uitleg niet begrijpt.
* Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn, een scherpe pijn, aanhoudende tinteling of een doof gevoel veroorzaken en waarover je zelf geen goed gevoel hebt.
* Luister naar de signalen van je lichaam, en handel hiernaar. Zorg hierin goed voor jezelf.
* Oefen zorgvuldig en houd rekening met je lichamelijke en/of psychische beperkingen.
* Voer tijdens menstruatie geen omgekeerde houdingen uit.
*Balans je Leefstijl adviseert niet te eten gedurende 2 uur voor de training en geen training te volgen op een volle maag.
*Raadpleeg bij ziekte of aandoeningen altijd eerst je arts als je wilt meedoen aan het Intermittent Lifestyle programma, retreat,cursus of workshops. Om advies te vragen over deelname.
4.2 Meld lichamelijke en geestelijke klachten en zwangerschap aan de docent, voor aanvang van de training.
4.3 Bij twijfel over klachten en medicatiegebruik overlegt de deelnemer dit voorafgaand aan de training, workshop, cursus of retreat met een curatief-arts.
4.4 Deelname aan een les, Intermittent lifestyle programma, training, cursus of workshop is volledig op eigen risico van de deelnemer. Balans je Leefstijl is dan ook niet aansprakelijk voor schade en letsel, en/of vervolgschade van letsel en blessures van de deelnemer.
4.5 Balans je Leefstijl is volledig gevrijwaard van iedere vorm van aansprakelijkheid voor blessure en letsel, geestelijk en lichamelijk, die direct of indirect in verband staan met deelname aan een les, Intermittent lifestyle retreat, opleiding, cursus of workshop.
4.6 Balans je Leefstijl is niet aansprakelijk voor schade, vermissing of diefstal van de persoonlijke eigendommen van de deelnemer.
4.7 Gemaakte schade door de deelnemer aan de eigendommen van Balans je Leefstijl zullen doorberekend worden aan de deelnemer.
4.8 Deelnemer vrijwaart Balans je Leefstijl voor aanspraken van derden. Deelnemer zal personeelsleden van Balans je Leefstijl en extern ingehuurd personeel nimmer aansprakelijk kunnen stellen.
4.9 De door Balans je Leefstijl verstrekte instructies en veiligheidsinstructies dienen door de deelnemer serieus in acht genomen te worden.

Artikel 5 – Intermittent lifetyle retreat, trainingen, opleidingen, workshops en cursussen

5.1 Een opdracht tot het geven van een les, Intermittent Lifestyle retreat, training, opleiding, workshop of cursus wordt door Balans je Leefstijl aanvaard indien er voldoende inschrijvingen zijn.
5.2 Deelnemer kan uitsluitend aan een les, workshop, Intermittent Lifestyle retreat, training, opleiding of cursus deelnemen, als vooraf het lesgeld is voldaan.
5.3 Balans je Leefstijl behoudt zich het recht voor om ten aanzien van lessen, Intermittent Lifestyle retreat, trainingen, workshops en cursussen inhoudelijke en organisatorische wijzigingen aan te brengen.
5.4 Balans je Leefstijl heeft het recht om prijs, locatie en agenda te wijzigen
5.5 Deelnemer schrijft zich in voor een, al dan niet via zijn bedrijf, workshop, of 7-daags retreat Intermittent Lifestyle, cursus of training.
5.6 Bij inschrijving heeft de deelnemer recht op deelname, als er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder dan 6 deelnemers kan Balans je Leefstijl besluiten om de opleiding, training, Intermittent Lifestyle retreat, workshop, les en cursus niet door te laten gaan en dus te cancellen.
5.7 De data van de Intermittent Lifestyle retreat, training les, opleiding, workshop en cursus, worden voorafgaand aangegeven, op de website www.balansjeleefstijl.nl van Balans je leefstijl.
5.8 Binnen een Intermittent Lifestyle retreat worden er 7 lesmomenten (zie 5.4) van 1 à 2uur ingepland.
5.9 Restitutie van het geldbedrag is niet mogelijk.
5.10 Bij uitzonderlijke situaties, ziekte of zwangerschap wordt in overleg een andere periode aangeboden voor de training, Intermittent lifestyle restreat of workshop.
5.11 De inhoud van het Intermittent Lifestyle programma/ retreat zijn persoonlijk en niet tijdens de training overdraagbaar aan anderen.
5.12 Deelnemer kan de Intermittent lifestyle retreat, training, workshop en cursus uitsluitend volgen, als voor de aanvangsdatum van de ingeschreven activiteit, het volledige lesgeld, in euro’s, is voldaan
5.13 Alle prijzen op de website van Balans je Leefstijl zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

Artikel 6. Annulering

6.1 Annulering van lessen, Intermittent lifestyle retreat, workshops, training opleiding of cursus kan uitsluitend schriftelijk of via mailadres pammela@balansjeleefstijl.nl plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Balans je Leefstijl heeft bereikt binnen 30 dagen voor aanvang.
6.2 Annulering van een training, les, workshop, cursus, opleiding of Intermittent Lifestyle retreat heeft de volgende consequenties:
Bij annulering minimaal 4 weken voor aanvang van een training, les, workshop, cursus, opleiding of Intermittent Lifestyle retreat wordt 15% van de kosten (met een maximum van € 250,- in rekening gebracht bij deelnemer.

* Bij annulering tussen 3 weken voor aanvang wordt 30% van de Intermittent lifestyle retreat in rekening gebracht.
* Bij annulering 1 week voor aanvang wordt 70% van de intermittent lifestyle retreat in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 1 week voor aanvang is er geen recht op terugbetaling.
* Dit geld alleen voor de Intermittent lifestyle retreat niet voor de cursusen workshop en trainingen. Dan wordt 2 weken voor aanvang 20% en 1 week voor aanvang 30% in rekening gebracht.

Bij uitval tijdens de training, les, workshop, cursus, opleiding of intermitttent lifestyle retreat wordt er geen lesgeld gerestitueerd

6.3 De geldige valuta is euro’s en betaling dient in euro’s te worden voldaan.

Artikel 7. Huisregels en gedragingen

7.1 Het dragen van vieze en kapotte schoenen en kleding is niet toegestaan tijdens de Intermittent lifestyle retreat.
7.2 Balans je Leefstijl stelt de benodigde ruimte ter beschikking voor gebruik tijdens de training en workshop.
7.3
7.4

Artikel 8. Uitsluiting

8.1 Balans je Leefstijl verwacht een integere instelling van de deelnemer.
8.2 Balans je Leefstijl kan deelname aan de les, training, intermittent lifestyle retreat, cursus, opleiding of workshop weigeren als de deelnemer niet heeft voldaan aan de betaling.
8.3 Seksueel gedrag en seksueel getint gedrag, discriminatie, vernedering, en verbaal en fysiek geweld, wordt door Balans je Leefstijl op generlei wijze getolereerd. Deelnemer kan door Balans je Leefstijl verplicht worden de les, training, Intermittent Lifestyle retreat, cursus, opleiding of workshop per direct te verlaten en kan van verdere deelname uitgesloten worden.

 

Artikel 9. Algemeen

9.1 Balans je Leefstijl heeft met veel zorg en aandacht, de inhoud op de website samengesteld. Toch kan het voorkomen dat er technische, schriftelijke en feitelijke fouten gemaakt zijn.
9.2 Balans je Leefstijl kan de inhoud van de website veranderen
9.3 Balans je Leefstijl kan geen garantie geven op de informatie op de website.
9.4 Balans je Leefstijl kan geen garantie geven dat de inhoud op de website www.balansjeleefstijl.nl virusvrij is.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Balans je Leefstijl liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Balans je Leefstijl uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer: beperkende overheidsmaatregelen, cybercrime, hackeraanvallen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, overstromingen, brand, gebrek aan vervoersmiddelen, terreuraanslagen, terreurdreigingen, politieke veranderingen dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.
10.2 In geval van overmacht heeft Balans je Leefstijl het recht, hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens deelnemer op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van Balans je Leefstijl

  1. Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing

Pin It on Pinterest

Share This